شرکت پتروفرهنگ مالک  100% سهام  شرکت پتروشیمی آریا می باشد.