خوراک این شرکت گاز طبیعی است که میزان آن برابر 2300 میلیون نرمال متر مکعب در سال و محل تامین آن خط لوله 56 اینچ ایران به پاکستان می باشد.