متانول یکی از مهم ترین محصولات پتروشیمی است که عمدتاً به عنوان مواد اولیه جهت تولید بسیاری از مواد پتروشیمی پائین دستی مورد استفاده قرار می گیرد. حدود 85% متانول تولیدی در صنایع شیمیایی به عنوان ماده اولیه و مابقی به عنوان سوخت و تأمین انرژی مصرف می شود.

کارخانجاتی که اخیراً جهت تولید متانول در جهان ساخته شده اند، از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می کنند. در برخی از مناطق کارخانجاتی که از خوراک گاز طبیعی مثل نفتا استفاده می کردند، خط تولید را عوض کرده و به استفاده از گاز طبیعی روی آورده اند.

متانول بعد از آمونیاک دومین ماده ای است که بیشترین تولید را از گاز طبیعی دارد. متانول ساده ترین الکل می باشد که ماده اولیه تولید آن گاز طبیعی بوده، بنابراین کشورهایی که دارای مخازن گازی هستند، می توانند به عنوان تولیدکنندگان متانول در جهان محسوب می شوند.

در این بین پتروشیمی آریا، طرح احداث یک واحدمتانول با ظرفیت تولید سالیانه 1.650 هزار تن متانول گرید AA با خوراک گاز طبیعی در شهرک پتروشیمی مکران  واقع در چابهار است.