متانول یا متیل الکل یا الکل چوب با فرمول CH3OH مایعی بی رنگ، شبیه به آب و قابل اشتعال می باشد که به هر نسبتی می تواند در آب محلول شود.  این مایع شیمیایی، سمی بوده و مصرف خوراکی مقدار کمی از آن یا استنشاق پیوسته بخاراتش یا تماس جلدی با آن می تواند باعث کوری، کما و مرگ شود. هرچند که مقادیر کم آن بی خطر بوده و در بدن انسان سالم یافت می شود.  هرچند متانول مصارف خاصی دارد اما بیشتر می توان آنرا محصولی میانی در زنجیره تولید محصولات پتروشیمی دانست.

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متانول

پارامتر

مقدار/کیفیت

حالت فیزیکی

مایع

وضعیت ظاهری

شفاف

جرم مولکولی

32,04 g/mol

رنگ

بی رنگ

بو

بوی الکل

نقطه ذوب

- 97,6 ºC

نقطه جوش

64,7 ºC

نقطه فلش

11 ºC

دمای خود اشتعالی

464 ºC

فشار بخار

13 Kpa @ 20 ºC

دانسیته نسبی بخار در دمای

20 درجه سانتیگراد

 1,1

دانسیته نسبی بخار اشباع

1,0  

وزن مخصوص

792 Kg/m3  

ویسکوزیته

0,8 cP (25 ºC)  

خاصیت اکسیداسیون

ندارد

حد انفجاری

36  درصد حجمی