شکل های زیر سهم مصارف مختلف متانول را در سال 2012 و پیش بینی آنرا در سال 2017 نمایش می دهد.

 

مصارف عمده متانول

 

  

پیش بینی مصارف عمده متانول در سال 2017