آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان مسلمان جابرابن حیان در قرن 8 شناخته شد. در قرن 15 فردی به نام Basilius Valentinus نشان داد که آمونیاک را می توان از واکنش قلیایی روی نمک های آمونیم بدست آورد. قبل از جنگ جهانی اول آمونیاک از طریق تقطیر گازهای زغال سنگ بدست می آمد. نیاز به کودهای شیمیایی ازت دار در صنعت کشاورزی و اسید نیتریک و ترکیبات نیتروژنه به عنوان پایه مواد منفجره و به وجود آمدن تکنولوژی حفاری و استخراج و انتقال گاز، دانشمندان را به استفاده از ترکیبات نفت و گاز و ریفرمینگ این ترکیبات جهت بدست آوردن هیدروژن ترغیب کرد.

با راه اندازی واحدهای تولید آمونیاک در کشورهای مختلف و ایجاد اولین واحد آمونیاک ایران در شیراز (در سال1342) زمینه برای توسعه بخش های مختلف صنایع کشاورزی و صنعتی مرتبط، در کشور مهیا شد و به تدریج آمونیاک  به ماده محوری در بازار بزرگی در تجارت جهانی بدل شد.