آمونیاک به شکل گاز و مایع وجود داشته و گاز آمونیاک از هوا سبک تر، بی رنگ، بسیار تند و زننده و اشک آور بوده و در تماس با مجاری تنفسی ایجاد تحریک و اختلال کرده و باعث بروز صدمه به فرد می شود. مایع آمونیاک هم بی رنگ بوده و در تماس با پوست موجب سوختگی شدید می شود.

حلالیت آمونیاک در آب به هر دو شکل مایع و گاز بسیار زیاد بوده و در منفی 77 درجه سانتیگراد منجمد و در دمای منفی 33 درجه سانتیگراد به جوش می آید. وزن مخصوص محلول اشباع آمونیاک 88 گرم بر سانتیمتر مکعب است. گاز آمونیاک در 16 تا 25 درصد حجمی با هوا قابل اشتعال بوده و در مجاورت و تماس آمونیاک با نقره و جیوه تولید "فرمینات نقره و جیوه" می کند که موادی شدیدا قابل انفجار هستند. گازآمونیاک در دمای بالاتر از 400 درجه سانتیگراد تجزیه شده و تولید هیدروژن می کند.