آمونیاک در دماو فشار نرمال به صورت گاز می باشد که به لحاظ فراریت و اتلاف (در طی فرایندهای تبدیل به مواد دیگر، حمل و نقل و نگهداری)، تقریبا 10% از این ماده تولیدی، هیچگاه به بازار مصرف نمی رسد. کودهای شیمیایی نیتروژنی تقریبا 85% از کل مصرف نهایی آمونیاک را به خود اختصاص می دهند. کاربردهای نهایی این ماده پرارزش در ادامه شرح داده می شود.

الف) محصولات پایین دستی: اوره، اسید نیتریک، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، فسفات آمونیوم، محلول فشار و دیگر کودهای شیمیایی

ب) کاربردهای مستقیم آمونیاک به صورت بی آب و محلول

ج) مصارف شیمیایی: آکریلونیتریل، کاپرولاکتام، آمین ها و نیتریل ها

د) سایر مصارف در متالوژی، صنعت کاغذ، تبرید، کنترل آلودیگی هوا، شوینده ها و ...