1-  وجود خط لوله گاز طبیعی با امکان تأمین خوراک طرح

2- نزدیکی به بندر بین المللی با امکانات لازم جهت انتقال محصول و بارگیری کشتی های حمل متانول

3- امکانات لازم جهت توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش

پس از بررسی های صورت گرفته با توجه به موارد فوق و ضرورت نزدیکی به خلیج فارس یا دریای عمان و همچنین الزام هماهنگی طرح با سیاست های توسعه ای منطقه، مذاکراتی با شهرک پتروشیمی مکران صورت گرفت و در نهایت زمینی به مساحت تقریبی 27 هکتار در شهرک مزبور به عنوان محل اجرای طرح در نظر گرفته شد.